Calendari general del contribuent 2019 de l’Agencia Tributaria. 
Més informació sobre plaços, liquidacions, forma de presentació i novetats de l’exercici fiscal poden ser consultades en el següent enllaç.

< tornar a CALENDARIS

GENER

 • RENDA I SOCIETATS
 • IVA
 • IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES
 • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
 • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
 • IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ
 • RENDA
 • IVA
 • RENDA I SOCIETATS
 • IVA
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALES EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D’ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTICS
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÉDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES
 • DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ADQUISICIONS I ALIENACIONS D’ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COLECTIVA
 • OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS
 • PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D’ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

FEBRER

 • DECLARACIÓ INFORMATIVA PER DESPESES EN GUARDERIES O CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL AUTORITZATS
 • RENDA I SOCIETATS
 • IVA
 • SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUDES D’ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES O FORESTALS
 • IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES
 • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
 • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
 • IVA
 • IMPOST SOBRE SOCIETATS
 • DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA
 • DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA
 • DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA
 • DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

MARÇ

 • RENDA I SOCIETATS
 • IVA
 • IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES
 • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

ABRIL

 • IVA
 • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS PERCEPTORS DE BENEFICIS DISTRIBUITS PER INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL.LECTIVA ESPANYOLES, AIXÍ COM D’AQUELLS PER COMPTE DELS QUALS L’ENTITAT COMERCIALITZADORA HAGI EFECTUAT REEMBORSAMENTS O TRANSMISSIONS D’ACCIONS O PARTICIPACIONS
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS AMB POSICIÓ INVERSORA EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL.LECTIVA ESPANYOLES, REFERIDA A DATA 31 DE DESEMBRE DE L’EXERCICI, EN LOS SUPÒSITS DE COMERCIALITZACIÓ TRANSFRONTERERA D’ACCIONS O PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL.LECTIVA ESPANYOLES
 • IMPOST SOBRE HIDROCARBURS
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER
 • RENDA I PATRIMONI
 • RENDA I SOCIETATS
 • IVA
 • IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES
 • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
 • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
 • IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ
 • IVA
 • NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTICS

MAIG

 • RENDA
 • RENDA I SOCIETATS
 • IVA
 • IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES
 • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
 • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
 • IVA
 • DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L’ÀMBIT DE L’ASSISTÈNCIA MUTUA

JUNY

 • RENDA I SOCIETATS
 • IVA
 • IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES
 • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
 • IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
 • RENDA I SOCIETATS
 • IVA
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUDES REBUDES EN EL MARC DEL REF DE CANARIES I ALTRES AJUDES D’ESTAT PER CONTRIBUIENTS DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES O DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS SENSE ESTABLIMENT PERMANENT

JULIOL

 • RENDA I SOCIETATS
 • IVA
 • IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES
 • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
 • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
 • IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ
 • IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUIDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA A TERRITORIO ESPANYOL)
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUDES REBUDES EN EL MARC DEL REF DE CANARIES I ALTRES AJUDES D’ESTAT PER CONTRIBUIENTS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUIDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA A TERRITORIO ESPANYOL)
 • IVA
 • NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL
 • IMPOST SOBRE DIPÓSITS EN LES ENTITATS DE CRÉDIT
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES CON FINALITATS TURÍSTICS

AGOST

 • RENDA I SOCIETATS
 • IVA
 • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
 • IVA

SETEMBRE

 • RENDA I SOCIETATS
 • IVA
 • IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES
 • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
 • IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
 • IVA

OCTUBRE

 • RENDA I SOCIETATS
 • PAGAMENTS FRACCIONATS RENDA
 • PAGAMENTS FRACCIONATS SOCIETATS I ESTABLIMENTS PERMANENTS DE NO RESIDENTS
 • IVA
 • IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES
 • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
 • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
 • IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ
 • NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTICS
 • COMPTE CORRENT TRIBUTARI

NOVEMBRE

 • RENDA
 • RENDA I SOCIETATS
 • IVA
 • IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES
 • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
 • IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

DESEMBRE

 • IVA
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA D’OPERACIONS VINCULADES I D’OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONADES AMB PAÏSOS O TERRITORIS QUALIFICATS COM A PARADISOS FISCALS
 • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
 • RENDA I SOCIETATS
 • IVA
 • IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES
 • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
 • IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
 • IVA
 • RENDA
 • IVA