FISCAL

fiscalico

El Departament Fiscal es forma d’advocats, economistes, tècnics i assessors fiscals amb molts anys d’experiència.

Assessorem i gestionem sobre el correcte compliment de les obligacions tributàries i de les liquidacions o declaracions periòdiques o no periòdiques dels diferents impostos utilitzant, tots els mecanismes legals disponibles.

Aquesta secció en definitiva, assisteix i ofereix respostes a les següents matèries:

Fiscal

 • Confecció i presentació de les declaracions tributàries mensuals / trimestrals.
 • Declaracions informatives i Resums Anuals.
 • Declaracions d’IRPF i Patrimoni.
 • Impost de Societats i pagaments fraccionats.
 • Declaracions censals:
  • Alta i baixa en cens d’empresaris i professionals.
  • Alta d’obligacions tributàries i Impost d’Activitats Econòmiques.
  • Inclusió en el Registre d’Operadors Intracomunitaris.
 • Actuacions de Gestió i Recaptació:
  • Atenció a requeriments, ajornaments i fraccionaments de deutes.
  • Resposta i gestió de Diligències d’Embargament.
  • Obtenció Certificat Digital.
  • Impostos Municipals, Taxes i Preus Públics.

Comptable

 • Confecció de la comptabilitat de l’empresa a partir de la documentació facilitada pel client.
 • Seguiment comptable mensual, trimestral o anual en les oficines de l’empresa si es requereix.
 • Legalització dels llibres de comptabilitat en el Registre Mercantil.
 • Confecció i Presentació dels Comptes Anuals de les Societats.
 • Elaboració d’Informes Periòdics.

Mercantil

 • Constitució de Societats.
 • Dissolució i liquidació de societats.
 • Modificacions d’estatuts.
 • Assistència al consell d’administració.

També oferim altres serveis de caràcter més tècnic, com ara:

 • Assistència i compareixença davant la inspecció d’Hisenda.
 • Recursos Administratius.
 • Reclamacions i assistència davant el Tribunal Econòmic-Administratiu.
 • Assistència i Defensa davant la jurisdicció contenciós-administrativa.