SERVEIS I CREACIÓ D'EMPRESES

empresasico

Aquest departament està assistit per consultors de dilatada experiència en la matèria. L’objectiu és assessorar sobre quina tipologia d’empresa convé constituir (empresari persona física, societats civils, societats mercantils, cooperatives…) orientant i assessorant, si s’escau, sobre l’elaboració d’un pla d’empresa que faciliti l’estudi sobre la viabilitat del projecte.

  • Assessorament i gestió d’operacions societàries:
   · Constitució i liquidació de societats anònimes, limitades, civils, professionals, dissolució…
   · Sol·licitud i obtenció de certificació denominació social en Registre Mercantil Central.
  • Assessorament, gestió notarial i registral de modificació d’estatuts societaris:
   · Canvi domicili social, nomenament, renovació i cessament de càrrecs, concessió i renovació de poders…
  • Enquadrament de Socis i alta a la Seguretat Social
  • Tràmits d’obertura i obtenció de llicències i permisos 
servicioinmobiliario