ORDRE TSF / 134/2018, de 30 de juliol, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2019. Catalunya DOGC 2018.08.02.

Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17 / 1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

Atès l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, escoltat el Consell de Relacions Laborals, i en ús de les atribucions que té conferides el Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s’ordena el següent calendari laboral.

< tornar a CALENDARIS

GENER

 • ANY NOU

ABRIL

 • DIVENDRES SANT
 • DILLUNS DE PASQUA FLORIDA

MAIG

 • FESTA DEL TREBALL

JUNY

 • SANT JOAN

AGOST

 • L’ASSUMPCIÓ

SETEMBRE

 • DIA NACIONAL DE CATALUNYA

OCTUBRE

 • FESTA NACIONAL D’ESPANYA

NOVEMBRE

 • TOTS SANTS

DESEMBRE

 • DIA DE LA CONSTITUCIÓ
 • NADAL
 • SANT ESTEVE

A més de les esmentades festes, mitjançant una ordre d’aquest Departament han de fixar-se dues festes locals, retribuïdes y no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre, i en relació amb el que disposa l’article 30.7 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el calendari laboral anual tindrà efectes de calendari de dies inhàbils per el que respecte al còmput de terminis administratius a Catalunya.